Dieren en hun design

Al heel wat jaren maken dieren onderdeel uit van ons menselijke leven.

We zijn nauw verbonden met onze mede planeetbewoners en hebben er dikwijls een zeer innige band mee ontwikkeld. Ook zien we dat het ene dier anders reageert dan het andere. En laat dit nu alles te maken hebben met hoe een dier ontworpen is.

Want ook dieren, planten en zelfs dingen hebben een uniek design. En toen ik een stuk tegen kwam van een dame uit de Verenigde Staten die de inzichten van Ra Uru Hu over het design van zoogdieren heeft onderzocht, ben ik me daar in gaan verdiepen. Er kwamen allerlei vragen in me op (ja, open hoofd en Ajna, dan krijg je dat) en om te voorkomen dat het alle kanten op gaat heb ik gekeken hoe het design van onze Mechelse herder reu Ygor er uit ziet en wat dit betekent. 

Bron: "The Mammalian Design System", Ra Uru Hu, Edited by Eleanor Haspel Portner, PhD, 2002 Rave Life Sciences.

INLEIDEND

Zoogdieren kunnen met hun design van grote waarde zijn voor de mens. Ze kunnen de mogelijkheid bieden voor mensen om een partner te worden in het definiëren van ons gezondheidssysteem, ons immuunsysteem, waardoor we beter in ons vel komen te zitten. Zoogdieren kunnen een belangrijke rol spelen in ons leven en ons welzijn. 

Zoogdieren Design gaat over het respect voor dieren. Wanneer we het Design van onze dieren begrijpen dan weten we wie er onderdeel uit maakt van ons leven. Als een dier zich lekker voelt in zijn eigen leven, als het de ruimte krijgt zijn eigen Design te kunnen leven, dan kunnen wij een gezonde en plezierige relatie opbouwen met dat dier. Als een dier weggehaald wordt van zijn Design en niet kan leven zoals het van nature bedoeld is en geconditioneerd wordt tegen zijn natuur in, dan levert dit moeilijkheden op voor zowel het dier als voor ons. Wanneer de exacte geboortetijd bekend is van het zoogdier dan kan de connectie tussen mens en dier worden gemaakt. En dat levert werkelijk adembenemende inzichten op.

 

DE BODYGRAPH VAN ZOOGDIEREN

De BodyGraph van een zoogdier ziet er anders uit dan dat van een mens.

Allereerst heeft een zoogdier veel minder poorten en kanalen dan een mens. Dieren hebben 15 poorten waar de mens er 64 heeft (hexagrammen). Daarnaast opereren zoogdieren in een ander 'veld' dan mensen. Zoogdieren opereren in een horizontaal veld en ze hebben een andere structuur. De structuur van dieren is horizontaal, die van mensen is verticaal.  Waar mensen (behalve de Reflectors) hoofdzakelijk worden ingeprent door de neutrino's van de zon worden zoogdieren ingeprent door de maan. Bij mensen zijn de planeten van belang, bij zoogdieren niet. Daar zijn alleen de poorten en de eventuele kanalen van belang. Een zoogdier heeft iets wat bij een mens nooit voor kan komen, namelijk een BodyGraph waarin geen enkele poort is geactiveerd. Dat bestaat bij mensen niet.

 

DE POORTEN, DE KEYNOTES EN DE LIJNEN VOOR ZOOGDIEREN

In onderstaande afbeelding staat de BodyGraph afgebeeld van een zoogdier. Links daarvan de poorten en rechtsboven de lijnen en de betreffende keynotes.

In de BodyGraph van zoogdieren bevinden zich 15 poorten. Deze poorten kunnen worden opgesplitst in drie sets van 5 poorten. De in het blauw gekleurde poorten in de afbeelding hierboven functioneren als een brug (of als een communicatie portaal) tussen de soorten (mens en dier). Met andere woorden, poort 62 (de Alfa), poort 12 (metamorfose) en poort 19 (territorium) zijn in het bijzonder en rechtstreeks de link tussen zoogdieren en mensen. Zoogdieren zijn ontworpen mensen te ontmoeten. En dit ontmoeten van mensen dat doen ze dus via de drie hierboven genoemde primaire poorten (poort 62, 12 en 19). Er zijn met andere woorden drie verschillende manieren waarop zoogdieren mensen ontmoeten. Het zijn ook de enige drie poorten van de in totaal 15 poorten van een zoogdier die niet een compleet kanaal vormen. De andere 12 poorten kunnen dat wel (57-20, 27-50, 5-15, 42-53, 1-8, 38-28). Om een kanaal te kunnen vormen in de drie primaire poorten dient een zoogdier dus een mens te ontmoeten.

De wijze waarop we contact maken als mens met een zoogdier is hetzelfde als we dat als mensen onderling doen. We maken contact via ons aura en 'stoppen onze definitie in dat van het zoogdier' en vice versa. Aangezien de meeste dieren Reflectors zijn, maakt dit dus ook duidelijk waarom de huishond bij het ene baasje anders reageert dan bij het andere baasje. Ik kom hier later op terug wanneer ik het design van onze hond Ygor in een connectie chart met Alwin en mij laat zien.

Kijkend naar poort 19 en poort 12, deze wijzen naar het Solar Plexus centrum (het emotionele systeem). Zoogdieren hebben geen Solar Plexus en ze ervaren de Solar Plexus aan de ene kant als heel erg (ver)storend maar aan de andere kant ook als erg aantrekkelijk. De Solar Plexus met haar krachtige golf kan overweldigend zijn voor een zoogdier. Zowel in de high als in de low. Het opnemen van deze krachtige energie zorgt voor die verstoring en de aantrekkingskracht er van.

De 62e poort wijst naar het Ajna centrum. Dit centrum hebben de zoogdieren eveneens niet. De connectie met de mens maakt dus dat een zoogdier in staat kan zijn een connectie te maken met het mentale veld van de mens.

 

DE LIJNEN EN DE HEXAGRAM STRUCTUUR

Net zoals in de BodyGraph van de mens hebben de poorten van de zoogdieren Lijnen en hebben ze een Hexagram structuur. De Hexagram van de zoogdieren bestaat ook uit twee Trigrammen. Het onderste Trigram en het bovenste Trigram. 

Het onderste Trigram:

De Lijnen 1, 2 en 3 representeren net als bij de mens het innerlijke proces. Zoogdieren die deze drie Lijnen in hun design hebben, zijn niet toegerust in het eenvoudig dealen of contact maken met een buitenstaander. Om het even of dit een ander dier, een vijand of een mens is. Dat betekent dat ze altijd een beetje verrast of geschokt zullen zijn in het ontmoeten van iets onverwachts. Dit komt voort uit het kanaal 15-5, Ritme, het kanaal van het in de flow zijn. De natuur is diepgeworteld in dit kanaal. Dit kanaal zet patronen vast door middel van diversiteit. Zoogdieren hebben patronen nodig. Ze leven volgens een patroon. Dat maakt ook dat ze eenvoudig verstoord kunnen worden in dit patroon. Dieren met het onderste Trigram (Lijn 1, 2 of 3) neigen er naar eenvoudiger verstoord te worden in dit patroon dan dieren met het bovenste Trigram (Lijn 4, 5 of 6) omdat ze niet verwachten dat er iets 'aan de andere kant' is en er ook niet klaar voor zijn. Het verrast ze dus. 

Het bovenste Trigram:

Hier komt de transpersoonlijke mogelijkheid om de hoek. Dieren met Lijnen uit het bovenste Trigram (4, 5 en 6) maken eenvoudiger contact met andere dieren of mensen. En niet alleen maken ze eenvoudiger contact, ze integreren er ook eenvoudiger mee. Dat betekent dat een huisdier met het bovenste Trigram zich over het algemeen beter kan aanpassen aan het gezin dan een huisdier wat het onderste Trigram heeft.  Deze is meer met zichzelf bezig dan met de anderen om zich heen. Ook hier is het natuurlijk wel weer afhankelijk van het individuele design van zowel het huisdier als de mensen in het betreffende gezin. Maar de kans dat een huisdier met het bovenste Trigram socialer is, lijkt groter te zijn dan wanneer deze het onderste Trigram heeft. 

 

DE KEYNOTES VAN DE LIJNEN

De keynotes van de lijnen in het onderste Trigram en het bovenste Trigram beschrijf ik in onderstaande overzicht.

Lijn 1 – Heimelijk/stiekem (Stealth)

De eerste Lijn vertegenwoordigt de pure aard van het hexagram en daarmee dus wat het dier is. Een zoogdier met een Lijn 1 is onzeker omdat het niet weet wat er nog meer is daar buiten. Het zal erg voorzichtig zijn, stiekem en weg willen blijven van gedoe en problemen. Het zal in die zin onzichtbaar zijn. Alsof het er niet is. Het zal eerst aan alles ruiken om het te onderzoeken. Een basis willen creëren waarmee het weet of het werkelijk veilig is voordat het een stap zal zetten. Voorzichtigheid zit in het spitsen van de oren wanneer het een stap heeft gezet en als er maar een klein beetje onraad is zal het zich terugtrekken. Een hond die een Lijn 1 in het design heeft zal in dat kader, vanuit zijn aard en zijn natuur bijten als het zich niet veilig voelt of in zijn veiligheid bedreigd wordt.

Lijn 2 – Mysterie (Mystery)

Dit zijn de dieren die altijd worden gezien. Een hert met een Lijn 2 in zijn design wordt gezien door het roofdier en opgegeten. Dat is wat het is. Ze worden gezien. Dit maakt hen ook het meest onvoorspelbaar. Ze lijken erg aardig en lief en rustig, geen aandacht te hebben voor de ander. Maar schijn bedriegt. Ze kunnen de ander verassen. Zo uit het niets. De hond waarvan je denkt dat deze heel lief is kan zo uit het niets over gaan tot een aanval of je bijten. Zoogdieren met een Lijn 2 zijn ook vaak schichtig en schrikachtig. Dit is een inherente genetische aanleg. Ze zijn niet voorbereid voor wat er buiten kan gebeuren, ze kunnen dus erg nerveus zijn.

Lijn 3 – Strijd (Struggle)

De Lijn 3 gaat over trial en error. Dieren die een Lijn 3 hebben, hebben de neiging erg koppig te zijn. Dat maakt dat een dier wat veel Lijnen 3 in zijn design heeft, lastiger te domesticeren is. Deze dieren leren door trial en error en als je probeert deze dieren ‘volgens het boekje’ te trainen dan kun je daar erg in teleurgesteld zijn. Soms pas na een jaar of twee trainen begrijpen ze wat je bedoelt. Het vraagt dus van de mens doorzettingsvermogen en vertrouwen in het design van het dier. Dit zijn in de natuur de dieren die dingen ontdekken. Ze vinden dingen die andere zoogdieren niet vinden omdat ze door een trial en error proces gaan. Zij dagen bepaalde patronen in bepaalde situaties uit.

Lijn 4 – Invloed (Influence)

De vierde Lijn heeft een vaststaande kwaliteit. Deze Lijn vertegenwoordigt bij zoogdieren de kwaliteit van Invloed. Dit zijn de dieren die een eigen vaststaand patroon en aard hebben waar ze niet van afwijken. Een huisdier met een Lijn 4 is echt ingewikkeld. Omdat ze ‘een eigen kop’ hebben. Ze zullen hier niet gemakkelijk van afwijken. Maar vanwege het transpersoonlijke van de Lijn 4 is het wel de moeite waard hier energie op te zetten in het onderlinge contact. Misschien is er toch een weg, een gezamenlijke manier om met elkaar om te gaan. De dieren met Lijn 4 hebben invloed over andere dieren. Zij nemen de leiding over andere dieren. Ze lijken vaker degenen te zijn die de positie van autoriteit pakken binnen een groep dieren. De ‘Leaders of the Pack’.

Lijn 5 – Uitdaging (Challenge)

Zoogdieren zijn veel meer onder de indruk van de 4e Lijn zoogdieren dan van de zoogdieren met een 5e Lijn. 5e Lijnen dragen een projectieveld. Dat betekent dat buitenstaanders (zowel andere dieren als mensen) altijd projecteren op het 5e Lijn dier. En deze projectie gaat over de inhoud van het Hexagram. Waar dat voor staat. Heeft een dier bijvoorbeeld Poort 38 in lijn 5, dan wordt er felheid of onstuimigheid op dat dier geprojecteerd. Zonder dat het daar erg in heeft. Dit projectieveld trekt de aandacht van anderen. En de projectie van de ander hoeft niet waar te zijn. De vijfde Lijnsdieren wordt op geprojecteerd. Of het nu waar is of niet. Als er in een nest met kittens een kitten zit met een 5e Lijn in zijn design dan zal er gezegd worden: “Ooh deze is echt zo lief!”. Of dat nu klopt of niet, het is de projectie die plaatsvindt.

Lijn 6 – Afscheiding (Separation)

De Lijn 6 is de overbrugging van wat het is om zoogdier te zijn en wat het is om mens te zijn. Het is een aspect en een erkenning van afscheiding. En in essentie is dit de ontdekking van individualisering. Een dier wat de Lijn 6 draagt zal zich afzijdig houden van de meeste activiteiten rondom hem heen. Deze afscheiding, deze beweging weg van de kudde of de roedel, is het vermogen om een eigen plaats te bepalen, wat dat op hun niveau ook moge betekenen. Daarin is het van belang te zien dat er zowel een anti-sociale kwaliteit als de mogelijkheid tot metamorfische sociale verbondenheid in de 6e Lijn aanwezig is. Dit zijn de dieren waarvan wij ons afvragen ‘Waar zitten ze aan te denken?’. We hebben het idee dat ze anders zijn dan anderen. Dat is wat de 6e Lijn laat zien.

 

DE HEXAGRAMMEN VAN DE ZOOGDIEREN

De hexagrammen van de zoogdieren volgen een patroon op basis van de drie sectoren die ik in het begin heb beschreven. Het begint met het Territorium (poort 19), daarna de Metamorfose (poort 12) en tot slot de Alfa (poort 62). 

 

De poorten (en kanalen) van het Territorium (Voedsel)

 • Poort 19 - De poort van de toenadering. Dit is een portaal waarin verschillende soorten met elkaar kunnen verbinden (cross species gate). Hier kan het zoogdier een energetische connectie maken met een mens en het kanaal 19-49 vormen. Een zoogdier dat een activering heeft in de 19e poort heeft een sterk territoriumgevoel of -drang. Voor dieren is het territorium de plek waar ze hun eten wat ze nodig hebben kunnen vinden. Het afschermen van het territorium wil zeggen dat ze het risico van het verliezen van eten willen beperken. Territorium staat gelijk aan eten. Een hond die poort 19 heeft geactiveerd, zal sterk territoriaal gedrag vertonen en geen anderen in zijn (of haar) territorium dulden. Afhankelijk van de Lijn waarin die 19e poort zit kun je zien hoe het dier territoriaal zal reageren. Omdat poort 19 een cross species poort is, is dit ook de poort die laat zien dat zoogdieren ontworpen zijn om een territorium te hebben wat ondersteund wordt door mensen. Mensen voorzien de dieren van een territorium waarin eten en drinken is. Hiermee accepteren de zoogdieren vrijwillig de ondersteuning van de mens op eten en drinken en dat territorium. Een territorium waar mens en dier samen leven op voorwaarde dat er een voorziening van eten en drinken is voor het dier. Het territorium wordt gevormd door poort 19 en poort 49 en omdat zoogdieren poort 49 niet hebben als ze geen relatie aangaan met een mens, ontstaat hier een speciale verbinding tussen mens en dier. De dieren hebben een beschermde omgeving en worden gevoed, en zij geven de mensen hier iets voor terug door zichzelf selectief op te offeren wanneer de mens gevoed moet worden. Dit is de deal tussen mens en dier in kanaal 19-49. 
 • Kanaal 53-42 is het kanaal van het op een natuurlijke wijze volwassen worden (opgroeien) van het dier. Dit is een format energie, het is het kanaal van het leven in een cyclus. Begin, midden, eind. 
  • Poort 53 is de poort van Vrijheid. Een dier die een activering heeft in deze poort kun je niet goed opsluiten. Deze zal zijn vrijheid willen voelen. Sluit je dieren met deze poort op, dan levert dit de kans op een depressie op voor dat dier. En gezien de over een weer conditionering van mens en dier zal deze depressie over kunnen gaan op de mens als deze in het aura van dit dier komt. Als je dus de activering van poort 53 ziet in het design van een zoogdier dan is het van belang deze zo wild als mogelijk op te laten groeien zodat het zijn natuurlijke proces van opgroeien kan ervaren. 
  • Poort 42 is de poort van Volwassenheid. Een zoogdier met activering in deze poort heeft behoefte aan het volledige proces van volwassen worden. Sterilisatie van een kat met deze poort kan depressie opleveren bij deze kat omdat het niet de volledige cyclus van opgroeien kan ervaren als het geen nest kittens kan baren. Of wanneer je een kat niet in de gelegenheid stelt te jagen bijvoorbeeld. Dit hoort bij het natuurlijke proces van volwassen worden. Andere dieren die deze poort niet geactiveerd hebben kunnen worden gesteriliseerd maar voor dieren met poort 42 veroorzaakt dit veel narigheid en een miserabel leven. 
 • Kanaal 38-28 is het kanaal van strijd, van koppigheid. Voor zoogdieren is dit het kanaal wat het immuunsysteem beheert. Het bestaansrecht en de capaciteit om te overleven bevindt zich hier in het Miltcentrum. Voor zoogdieren vertegenwoordigt dit kanaal het leren van de vaardigheden die ze nodig hebben om te jagen en op andere gebieden zodat ze kunnen slagen in hun strijd om te overleven. Alleen dan hebben ze het gevoel dat ze hun natuurlijke leven hebben. 
  • Poort 38 is de poort van felheid, van onstuimigheid. Dit is felle energie, het wil niet zeggen dat ze vals zijn, het zegt iets over hun uitstraling. Hier komt de uitspraak 'blaffende honden bijten niet' goed tot uitdrukking. Felheid kan ook een manier om met angst om te kunnen gaan zijn. Dieren die een Lijn 1, 2 of 3 hebben in een geactiveerde poort 38 zullen wanneer ze angst ervaren feller uit de hoek kunnen komen dan dieren die een Lijn uit het Hoge Trigram hebben (4, 5 of 6).
  • Poort 28 is erg belangrijk voor dieren, dit is een angstpoort en deze angstpoort is de basis van bewustzijn. Het is de sleutel tot overleven. Deze poort vormt de basis van hun akoestische capaciteiten. Van hun gehoor. Hoe goed ze kunnen horen bepaalt hun overlevingskansen. Elk dier, of deze nu wel of niet gedomesticeerd is, hebben voordat ze iets gaan doen een moment van stilte, een moment waarin ze proberen in te tunen of de omgeving veilig is of niet. Een dier dat deze poort geactiveerd heeft is angstig. Deze zijn altijd akoestisch alert. In poort 28 is angst de basis van bewustzijn en dat maakt een dier met een activering in deze poort een intelligent wezen. Een dier met poort 28 leert iets vanwege angst. Een dier met poort 38 kan lomp en fel zijn, maar een dier met poort 28 is de basis van de intelligentie van zoogdieren.

 

De poorten (en kanalen) van Metamorfose (vriendschap)

 • Poort 12: De poort van Metamorfose. Dit is de enige sociale poort binnen de zoogdieren structuur. Dit is de poort die cross species werkt, net zoals poort 19 dit was. Maar de relatie tussen mens en dier gaat hier niet over het territorium en de deal, maar gaat hier over de vriendschap tussen mens en dier.  Dieren met een activering in poort 12 zoeken niet naar steun voor een territorium maar naar een individuele connectie. Dit is waar mens en dier sociaal met elkaar interacteren. Het is ook de poort van voorzichtigheid. Een dier kan contact maken met de emotie van de mens. Een dier met deze poort is heel voorzichtig in de toenadering en komt op uitnodiging. Voordat een dier met deze poort een mens vertrouwt is er langere tijd voorbij gegaan en elke stap waarin dat vertrouwen beschaamd wordt betekent einde van de toenadering. De voorzichtigheid neemt het dan over. 
 • Kanaal 50-27 is het kanaal van voortplanting. "Maak meer". 
  • Poort 27: de poort van kudde- of roedelvorming. Een dier met deze poort houdt van dingen om zich heen en is niet graag in een omgeving waarin het alleen is. Er moet een zekere vorm van gemeenschap zijn voor dieren met deze poort. Het maakt daarbij voor deze dieren niet uit of dat een kudde is van zijn eigen soort of bijvoorbeeld het gezin waarin hij leeft. 
  • Poort 50 is de poort van seksualiteit. Dit zijn dieren die heel succesvol kunnen zijn in het dekken, het voortbrengen van nageslacht. Dieren met deze poort zijn heel seksueel aangelegd, zelfs als ze in gevangenschap worden gehouden. Dit zijn ook de dieren die, wanneer ze in een gezin zitten en deze seksdrang niet kunnen bevredigen rijgedrag kunnen vertonen op 'alles wat hen voor de voeten loopt' ....
 • Kanaal 5-15, het kanaal van Ritme, van in de flow zijn. Dit kanaal is universeel in alle vormen van leven, tot op het cellulaire niveau. Een dier wat het kanaal 5-15 gedefinieerd heeft kan het hele leven van een mens domineren. Dit zijn de dieren die hun eigen flow of life hebben. Dit kanaal heeft een hele hoge aantrekkingskracht en wanneer je een dier hebt in je huis met dit kanaal, dan trekt deze het hele gezin mee in zijn flow of life. Een dier met dit kanaal kan een baby die niet wil slapen laten slapen door er bij te gaan liggen en te gaan slapen. De baby zal kort daarna ook inslapen. Zo sterk is de aantrekkingskracht en conditionering van dat kanaal. De andere kant hiervan is dat wanneer je op vakantie gaat en je een hond met deze activering achter laat het zich erg oncomfortabel voelt omdat het niet weet wanneer het gezin weer thuis komt en verontrust is. Dieren hebben geen benul van tijd dus tijd is erg ingewikkeld voor hen.

 

De poorten (en kanalen) van de Alfa (de werker)

 • Poort 62 is de poort van de werker. Dieren waren lange tijd onze werkers, degenen die ons werk lichter maakten (paarden voor de koets of de ploeg, honden als bewakers van het huis). Maar mensen zijn door de komst van machines en de industrialisatie niet langer afhankelijk van de spierkracht van de dieren. Dus zoogdieren hebben geen werk meer. Mensen zijn niet meer afhankelijk van dieren voor hun transport en de wijze waarop ze zich kunnen verplaatsen. Maar er zijn nog steeds zoogdieren die deze poort van de Werker geactiveerd hebben en dus een uitlaatklep nodig hebben om dit doel te vervullen. Dieren worden geweerd uit het circus, maar als deze dieren in hun design poort 62 hebben dan maak je ze gelukkig door ze een uitlaatklep te geven dat ze mogen werken voor de mens. Dit is natuurlijk vloeken in de kerk tegenwoordig, maar als je respect hebt voor hoe onze designs werken en wat het kan betekenen dan wordt dit taboe op circusdieren wellicht een stuk minder groot. Dieren zijn zich niet bewust van tijd omdat tijd een mentaal iets is, maar poort 62 biedt dieren de gelegenheid verbinding te maken met de mens door middel van gate 17 waardoor mensen dieren kunnen leren wat tijd is door hen te conditioneren op toekomstige patronen. Poort 62 stelt de mens in staat dieren te trainen. De training ontstaat omdat, als je eenmaal een voorspelbaar patroon vaststelt, het dier op dat patroon vertrouwt, ook al bestaat het in een toekomstig moment en bestaat het niet in het nu. Dit is Pavloviaanse conditionering en zijn varianten. Het geluid van het openen van een blikje  conditioneert een dier dat het op een bepaald moment wordt gevoerd. Het leert daarmee over de toekomst hoewel het 'de toekomst' niet conceptualiseert. Het dier herkent simpelweg patronen. Een dier dat bij een mens komt door poort 62 is een heel bijzonder wezen. Mensen antropomorfiseren (menselijke eigenschappen toedichten aan het dier) de intelligentie van het dier. Ze leren het een trucje en zeggen: "Wat een slim beest he?" Maar wat er daadwerkelijk wordt aangeleerd, is vertrouwen in de toekomst van de wereld. Als een dier het patroon kent en een voorspelbaar bewijs heeft dat het werkt, dan verbindt het dat aan de toekomst. In iedere afzonderlijke cel van alle levende wezens is een klok 'ingebouwd'. Het is de klok die werkt volgens 'eb en vloed'. De biologische klok. Mensen trainen dieren dus 'de tijd'. En dat doen ze door het dier 'trucs' te leren. Een dier wat poort 62 geactiveerd heeft daarvoor is het heel belangrijk dat deze iets te doen heeft. Dat deze ergens voor kan werken. En dat je deze traint. Zelfs al is het alleen maar het aanleren en trainen van trucs. Dit is belangrijk voor dit dier omdat een dier met gate 62 als wezen niet vervuld zal worden in zijn relatie met jou, tenzij je het aan het werk zet. Laat de hond de krant halen elke dag, of iets van dien aard, dit zorgt er voor dat hij zijn natuurlijke aard van 'werker' kan vervullen. En dit levert een hele sterke band op tussen de mens en dit dier. Kijk naar wat een hulphond met poort 62 geactiveerd kan betekenen voor zijn baasje. Als het zijn natuurlijke aard mag vervullen in het zijn van hulphond. De gedachte alleen al is hartverwarmend.
 • Kanaal 20-57 is het kanaal van de Brain wave, het Penetrerend Bewustzijn. 
  • Poort 20 is de poort van Aanwezig zijn/Presentie. Dieren die deze poort geactiveerd hebben zijn intens aanwezig in hun proces. Ze zijn van nature ontworpen om existentieel te zijn, in het NU te leven. Een dier die poort 20 geactiveerd heeft is moeilijker te trainen omdat zij heel erg in hun existentiële proces zitten, in het moment zijn, dat is wat in het NU leven inhoudt.
  • Poort 57, de andere kant van poort 20 is de poort van Bewustzijn. En uit deze poort komt de intelligentie van ieder zoogdier. Dit is een akoestische poort en deze heeft de capaciteit om akoestische signalen te kunnen begrijpen. Daar waar een dier met poort 62 leert door herhaling, leert een dier met poort 57 juist door het herkennen van akoestische signalen. Poort 57 heeft de natuurlijke intelligentie om te leren van wat het hoort. De toon is heel erg belangrijk, want die herkennen ze. Het geluid van grrrrr wat je maakt bij een pup als je niet wilt dat deze iets doet, zal gedurende de hele levensduur een herkenbaar geluid blijven voor deze hond. Het is het akoestische geluid waardoor het geconditioneerd werd. Zoogdieren met de poort 57 geactiveerd zijn in staat geluiden te koppelen aan gebeurtenissen en het leert in het moment. Het leert door zich bewust te zijn van zijn baas en daarop reageren in het moment zelf. Deze dieren hoef je dus niet te trainen, ze doen dit uit zichzelf. Het komt erg weinig voor dat dieren deze activering hebben. De meeste zoogdieren hebben een Reflector Design. Maar als je een dier hebt wat dit kanaal wel geactiveerd heeft (of deze poorten) dan is dat een heel intelligent en responsief wezen in het NU. Het is erg present en let op. Dit is een heel slim dier.
  • Een dier wat dit kanaal geactiveerd heeft zonder poort 28 geactiveerd te hebben kan echter weer enorm egoïstisch zijn en niet naar je luisteren als het met iets anders bezig is. 
 • Kanaal 8-1 is het kanaal van inspiratie, van het creatieve rolmodel. Dit is een individueel kanaal en kan voor mutatie zorgen. En binnen de dierenwereld treedt mutatie (of verandering) in een groep op door voorbeeldgedrag. Er is er eentje die iets ontdekt en de rest van de roedel of de de kudde neemt dit over (als het iets is wat voordeel oplevert). Dit zijn de dieren die een voorbeeld zijn voor hun soortgenoten. Als het een succesvolle verandering is waar de kudde iets aan heeft dan is het dier wat het voorbeeld heeft gegeven de leider, is het niet succesvol of heeft het geen waarde dan wordt het dier uit de kudde gezet of verdreven. In het nest is een dier wat dit kanaal draagt degene die niet 'past tussen de anderen' en die door de moeder weggebracht of verlaten zal worden. Niet alle veranderende capaciteiten worden eenvoudig geaccepteerd...
  • Poort 1 gaat over individualiteit. Dit is het dier wat zijn eigen weg gaat of wil gaan. De Lone Wolf. Dit is niet de Leader of the Pack, want dat is de Alfa, het dier met poort 62 die de roedel de goede richting op leidt. De Alfa kent de patronen en weet hoe de roedel in veiligheid kan overleven, maar ziet ook de capaciteiten van het dier kanaal 8-1 die iets kan vinden wat buiten het patroon ligt maar wat meer welvaart of welzijn kan opleveren voor de roedel of de kudde. 
  • Poort 8 draagt bij aan de richting voor het geheel. Dieren met deze poort zijn de gidsende of begeleidende kracht voor de richting die de groep op gaat. Dit is van groot belang voor het dierenrijk, omdat de lokatie of de omgeving waar een dier zich bevindt zo onwijs belangrijk is voor de evolutie van de dieren. Het aanwezig zijn in de verkeerde omgeving kan tot uitsterving leiden van een soort.

 

DE RELATIE TUSSEN MENS EN DIER

 Wanneer een mens een activering heeft in 1 van de drie cross species poorten, poort 62 of poort 17, poort 12 of poort 22, poort 19 of poort 49, dan zijn zoogdieren potentiële metgezellen van die persoon. En buiten het gezelschap, wanneer de relatie met een dier de cross species (soort-overschrijdende) poorten activeert, brengt het een diep proces op gang dat deel uitmaakt van een grotere evolutionaire matrix.

Dat wil zeggen dat er over en weer conditionering plaats vindt tussen mens en dier in de uitwisseling van energie in de aura's die samen komen. Als je als mens kanaal 28-38 gedefinieerd hebt in je Design, dan maak je al je zoogdieren agressiever, meer voorbereid op strijd in hun proces. Ze worden feller en onstuimiger als ze om jou heen zijn. Wanneer je als mens kanaal 20-57 gedefinieerd hebt dan breng je de zoogdieren in een bewustzijnsveld in het NU.

De connectie die we met dieren kunnen leggen gaat energetisch op dezelfde wijze als hoe we deze met medemensen leggen. We hebben Electromagnetische connecties, we hebben Dominantie connecties en we hebben Compromis connecties met hen. Dit laat dus ook weer duidelijk zien hoe waardevol en vervullend de aanwezigheid van een dier in het leven van de mens kan zijn. Een dier wat door zijn Design bijvoorbeeld het Miltcentrum kan definiëren van een mens met een ongedefinieerd Miltcentrum kan er voor zorgen dat deze zich lekkerder in zijn of haar vel voelt en minder kwetsbaar wordt voor conditionering en vast blijven houden aan dingen die niet goed voor hem of haar zijn. Een deel van het werk van de dieren is dan om de mens een goed gevoel te geven (en andersom). 

Het Design van een zoogdier kan zoveel betekenen voor de relatie tussen mens en dier. Met merendeel van de zoogdieren hebben een Reflector Design. Dit zijn de meest makkelijke dieren om in huis te hebben. Maar zodra een dier definitie heeft in zijn of haar Design dan wordt het anders. Om een vervuld en goed leven te hebben moet het dier zijn definitie vervullen, zijn Design. Dit zijn de dieren die minder eenvoudig als huisdier kunnen functioneren. Als ze mogen zijn wie ze mogen zijn. Dat vraagt meer inzicht en begrip voor het vaststaande Design van het dier. Zoogdieren die helemaal open zijn (geen enkele poort geactiveerd) of de Reflectors, staan open voor het conditioneringspatroon van wie er ook in hun leven is. Deze dieren passen eenvoudig in elk huis waarin ze beginnen te handelen zoals hun baasjes en de persona overnemen van het conditioneringsveld om hen heen. Waarbij de manier waarop het dier geconditioneerd wordt kan verschillen per persoon in het gezin omdat er verschillende activeringen kunnen plaatsvinden in die verbinding. Om dit wat duidelijker te maken heb ik het design van onze Mechelse herder Ygor vergeleken met mijn eigen design en met dat van Alwin. Doordat ik het Design van Ygor begrijp, kan ik nu ook begrijpen wat er gebeurt als Ygor en ik samen zijn en als Ygor en Alwin samen zijn. De verschillen zijn erg verhelderend en leuk om te zien.

 

DE CONNECTIES TUSSEN YGOR EN MIJ

Alvorens ik probeer de connecties tussen Ygor en mij te duiden hiernaast nog even de keynotes die bij de poorten van zoogdieren horen:

De BodyGraph van Ygor

Zoals uit de afbeelding hieronder blijkt, is Ygor een Reflector. Hij heeft alle centra in zijn BodyGraph open en heeft alleen poort 15 in het Identiteitscentrum (G-center). Aangezien poorten in een ongedefinieerd centrum slapend zijn en alleen actief worden wanneer het centrum waarin ze zitten wordt gedefinieerd (door het aura van een ander) zal Ygor alleen andere dieren aantrekken of zich als een Alfa gedragen wanneer er definitie ontstaat in het Identiteit- of G-centrum.

Omdat het wel fijn is om te weten hoe deze poort 15 zich zal openbaren in hem is het van belang te kijken naar de Lijnen waarin deze poort zit. Poort 15 zit in de Design-Noordnode in Lijn 2 (Mysterie) en in de Personality-Noordnode in Lijn 1 (Heimelijkheid/Stiekem). Aangezien in de BodyGraph van zoogdieren de poort activeringen de sleutel zijn en niet de planeten hoeven we hier niet dieper op in te gaan.

Ygor heeft zelf geen kanalen in de drie groepen (Territorium, Metamorfose of Alfa) gedefinieerd, dat maakt dat Ygor een prima hond is om in huis te hebben. Hij zal zich aanpassen en laten conditioneren door de mensen die bij hem in huis wonen en komen, er is bij hem geen noodzaak om zijn eigen leven te vervullen op een voorbestemde, gedefinieerde manier.

De territorium groep

De poortactivering van Ygor zit dus twee keer in poort 15, bewust en onbewust. Ygor heeft geen activering in de Territorium groep en zal dus van nature geen territoriale drang vertonen als hij in zijn eentje is. De andere poorten in deze groep die vooral betrekking hebben op angst, felheid of onstuimigheid, rijping en vrijheid zijn voor hem geen issue. Daarin heeft hij geen vaststaande definitie die hem vormen. Deze territoriale eigenschappen kunnen wel prettig zijn als je op zoek bent naar een echte waakhond die het huis zonder enige vorm van aarzeling zal bewaken. Het wil niet zeggen dat Ygor ons huis niet zal bewaken of aan zal slaan als er een vreemde ons huis binnenkomt, maar het is niet zijn natuurlijke eigenschap. En dat voor de als waakzaam bekend staande Mechelse herder...

 

De Alfa groep

Datzelfde geldt voor de Alfa groep. Ook daar heeft Ygor geen activering en zal hij van nature dus niet geneigd zijn hard te willen werken of de behoefte voelen om te worden getraind. Ygor hoef je geen trucjes te leren of aan het werk te zetten om zijn gevoel van vervulling te bevredigen. Hij kan zich prima zelf vermaken en dat blijkt ook wel als hij in de tuin is dan gaat hij uit zichzelf op de trampoline om te rollen of hij speelt met een oude emmer die hij in de lucht gooit en weer opvangt. Individualiteit heeft voor hem geen waarde in de zin van het veranderende effect er van voor de roedel of de kudde (of zijn gezin). Hij heeft geen inherente behoefte aan het kwijtraken van zijn energie, het willen voldoen aan het rijpen door middel van een cyclus waarin hij op jacht om te overleven en om richting te willen geven of de leiding te willen pakken. Hij kan wel erg aanwezig zijn als hij wakker is, maar kan ook volledig onzichtbaar zijn als hij lekker ligt te slapen.

 

De Metamorfose groep

In deze groep heeft Ygor wel een activering, althans, als hij in aanwezigheid is van een aura wat de slapende poort 15 activeert. Deze poort bevindt zich in de groep die in de relatie tussen mens en dier over vriendschap gaat. Ygor is dus een hond die een vriendschappelijke relatie aangaat met ons als mensen. Poort 15 is bij zoogdieren de poort van Diversiteit, ook wel de poort van dierlijk magnetisme, dierlijke aantrekkingskracht. Hij trekt dus van nature andere dieren en mensen aan. Ik merk dat ook als ik met hem ga wandelen (ik activeer zijn poort 15 door mijn poort 5), want dieren komen altijd naar hem toe. Hij is altijd aangelijnd en dieren die niet aangelijnd zijn komen hem opzoeken, niet andersom. Hij blijft dan rustig staan en laat anderen aan hem snuffelen en ruiken. Pas daarna doet onderzoekt hij de anderen. Hij is van nature vriendelijk, maar als andere honden hem agressief benaderen dan zet hij zijn kam op en kan hij zich als een Alfa gedragen. Hij doet dit bij specifieke honden en weet precies op de wandelroute waar deze honden zitten. Ik kan het aan hem zien, want als we in de buurt van die plek komen waar zo'n 'vijand' zit dan zet hij al een kam op. Zit die hond er toevallig niet, dan laat hij zijn kam weer zakken. Het is onwijs grappig om te zien. Ik moet hem dan ook goed vasthouden, want hij wil dan echt zichzelf even laten gelden. Van uitermate rustig en onderzoekend afwachtend, verandert hij dan in een fel, dominant en aanvallende Alfa hond. Van het ene in het andere uiterste. Onbewust wordt poort 15 Lijn 2 geactiveerd en bewust in Lijn 1. Beide maken onderdeel uit van het Lage Trigram. Dat wil zeggen dat het gedrag voornamelijk uit onzekerheid is omdat hij niet weet wat er aan de buitenkant gebeurt. Hij is met zichzelf bezig en niet met anderen. Dus als er ineens een ander in zijn aura verschijnt dan verrast hem dat. Hij is voorzichtig en wil het liefst niet gezien worden in zijn dierlijke magnetisme. Hij zal van nature niet snel de eerste stap zetten naar een ander dier, tenzij dat dier hem conditioneert om dit wel te doen. Toch heeft Ygor hier wel mee te maken, want de andere Lijn die bij hem Poort 15 kleurt is Lijn 2 en dat is de Lijn van Mysterie. De Design Lijn komt voort uit zijn voorouders. Het is heel goed mogelijk dat zijn grootvader of grootmoeder een dier was dat altijd werd gezien, die qua verschijning aantrekkelijk waren voor anderen. Lijn 2 dieren worden altijd gezien. En hij wordt dus in zijn aantrekkingskracht gezien. Ygor is een mooie hond. Hij heeft een mooie sterke bouw en een prachtig zwart masker. Zijn ogen zijn heel lichtbruin en vooral buiten maken ze indruk op anderen. Veel mensen lopen een boog om hem heen.

Deze Lijn zorgt er voor dat hij onvoorspelbaar kan zijn. En dat herken ik ook. Je moet hem continu in de gaten houden, want als hij een reiger ziet zitten of een gans en je bent er zelf met je gedachten niet bij, dan zit hij er al bovenop. Het is de combinatie van de voorzichtigheid en het zich veilig willen voelen in zijn omgeving met het gezien in zijn aantrekkingskracht die er voor zorgen dat ik hem nooit onaangelijnd uit laat. Dat heeft niets met vertrouwen te maken, maar als Ygor buiten is dan is hij met zichzelf bezig en met niemand anders. Ik wandel met hem en er zit een lijn tussen ons in die ons aan elkaar verbindt. Maar dat is ook het enige. Als hij de lijn uitrolt dan is hij buiten mijn aura en dus in zijn eigen wereld. Dan hoort hij ook helemaal niets. En ik snap nu dat dit niet is omdat hij niet wil luisteren of dat hij niet gehoorzaam is, maar dat is omdat hij niet zo ontworpen is. In het begin wilde ik hem graag trainen dat hij aan de voet zou lopen, met een hangende lijn, heel braaf en gehoorzaam. Dat ging voor geen meter. Toen ik hem ruimte gaf door een uitlooplijn te gebruiken waarmee hij ruimte kan creëren voor hemzelf ging het heel goed. Ik hoef nu maar stil te gaan staan en hij komt naar me toelopen en gaat naast me lopen als we een tegenligger hebben. Ik begrijp nu precies waar dat vandaan komt. Hoe leuk is dat? 

Door te kijken naar de connectiechart tussen Ygor en mij kan ik hier nog iets dieper op in gaan.

Als Pro member van Genetic Matrix kan ik een connectie chart maken tussen mens en dier. In connectie met mij ziet dit er als volgt uit:

Aan de linkerkant zie je mijn BodyGraph en aan de rechterkant de BodyGraph van Ygor. In het midden zie je wat het aura van Ygor met mijn definitie doet en wat mijn aura met dat van Ygor doet. Als Ygor bij mij is dan wordt hij ineens van een Reflector een Manifesting Generator. Het betekent onder meer dat hij geconditioneerd wordt in het in respons dingen doen. Dus reageren op iets en wachten totdat er een signaal is van buiten waarop hij kan reageren. Kijkend naar de connectie zie je dan het volgende.

Ygor en ik trekken elkaar aan op kanaal 5-15. Hij heeft poort 15 en ik poort 5. Dat betekent dat Ygor zich in mijn aanwezigheid al dan niet prettig voelt in de patronen die ik bij hem conditioneer. Ygor zal zich aanpassen aan mijn patronen. Hij weet dat wanneer ik mijn wandelschoenen pak hij uitgelaten wordt, maar zit dan niet voor de deur te dringen, hij wacht naast me tot ik mijn koffie op heb en met hem de deur uit ga. Kijkend naar de overige poorten die geconditioneerd worden in zijn BodyGraph dan gaat het om poort 50 (de poort van het vormen van een roedel, het roedel instinct) en poort 28, de poort van angst, van het aandachtig luisteren (de stalker). Ik herken dit in zijn gedrag. Hij vindt het prettig om dicht tegen me aan te gaan liggen en te knuffelen, hij maakt graag contact en wordt graag geaaid en overal waar ik ben, komt hij achter me aan. Het lijken voor de hand liggende dingen 'die elke hond doet', maar ik kijk daar nu ik dit weet echt anders tegenaan. 

Verder conditioneer ik hem in kanaal 20-57. Dit is een kanaal uit de Alfa groep, dus op het moment dat ik bij hem ben conditioneer ik in hem op zijn gehoor en zijn bewustzijn en presentie in het nu. Hij zal als hij bij mij is een scherper gehoor hebben in het moment zelf. Hem trainen zal beter lukken wanneer ik een clicker gebruik of met het geluid van mijn stem dan wanneer ik dat zou doen met het herhalen van allerlei dingen, omdat ik hem conditioneer op poort 57 en dat is de poort die meer leert van de geluiden en het dan vervolgens uit zichzelf gaat doen. Ik merk dat dit inderdaad het geval is, want het commando ZIT doet hem niet zoveel, maar als ik met mijn tong klak dan gaat hij meteen zitten. Dat is ook de wijze waarop ik zijn aandacht trek als hij ver van me weg is. 

Over all is Ygor in mijn bijzijn vooral een hond die druk kan zijn met van alles en nog wat als ik druk ben. Mijn emotionele definitie maakt dat hij zich niet altijd even prettig bij me zal voelen. Hij voelt mijn lows en highs haarfijn aan. Maar als ik zelf in balans ben en daar geen reden voor zoek waarom het even niet zo lekker gaat of dat zo veroordeel, dan kan hij me juist heel erg veel rust geven door lekker bij me te gaan liggen en zich te laten aaien. Door zijn design te respecteren krijg ik dat ook terug en dat maakt het nog leuker om een hond in huis te hebben. Het feit dat Ygor niet graag alleen thuis is komt ook voort uit de definitie die op kanaal 5-15 ontstaat. Mijn dochters hebben zelf het kanaal 5-15, Alwin heeft poort 15 en ik heb poort 5 dus er is altijd wel iemand in huis die hem hierop conditioneert. Als er dan niemand in huis is dan mist hij ons daadwerkelijk. En aangezien hij geen benul heeft van tijd en hoe lang we weg zijn, kan hij ook echt verontrust raken en dat laat hij ook horen. Hij huilt dan en ik weet nu dat het geen zin heeft dit te trainen bij hem door telkens iets langer weg te blijven. Het betekent dat we eigenlijk nooit weg kunnen gaan zonder dat hij mee gaat. Dat is niet altijd even gemakkelijk en praktisch, maar als je een huisdier hebt en je respecteert elkaar dan is dat wat het is. 

 

CONNECTIE YGOR EN ALWIN

Om nog even een vergelijking te maken met het verschil in conditionering tussen twee verschillende personen uit een gezin heb ik ook de connectie tussen Alwin en Ygor opgezocht. Ik zal deze niet heel uitgebreid analyseren en wat korter houden, maar het is wel leuk om dat ook nog even te bekijken. Dit is de connectie chart tussen de beide heren van het huis:

Hier wordt meteen het verschil duidelijk. Ygor wordt door Alwin geconditioneerd in de Alfa groep door middel van kanaal 1-8. Dat wil zeggen dat Ygor door Alwin wel zal willen werken. Alwin zal Ygor veel beter kunnen trainen dan dat ik dat kan. En wanneer Ygor met Alwin alleen in een ruimte is dan zal Ygor veel meer de behoefte voelen om iets te willen doen. Hij zal onder leiding van Alwin in staat zijn om sneller trucjes te kunnen leren. Ygor zal daarin geconditioneerd door Alwin dingen doen die hij natuurlijk gezien niet zou doen. Daar waar Ygor in mijn aanwezigheid zal reageren op externe signalen die hem worden aangereikt (bijvoorbeeld ook iets wat buiten voorbij fietst waar hij op reageert, of iets wat zijn aandacht trekt door het bijzondere geluid er van), daar zal hij bij Alwin veel meer iets doen op uitnodiging. Dus waarin hij gezien wordt. Alwin kan hem echt uitnodigen om met hem te trainen waarna hij dat ook met plezier zal doen. Ygor is bij Alwin veel minder druk dan dat hij bij mij is. En dat is ook logisch gezien het verschil in conditionering. Aangezien Alwin hem conditioneert en dus domineert op het kanaal, is de kans dat hij hem zal volgen veel groter dan bij mij. Bij Ygor en mij zit er een electromagnetische connectie op de 5 en de 15, daarin vullen we elkaar aan. Ygor zal zich bij Alwin sneller aanpassen aan de leiding die Alwin hem geeft omdat dit voorkomt uit het mutatieve kanaal 1-8 waarin Alwin als het rolmodel en het voorbeeld fungeert voor Ygor. Het voordoen, voorbeeldgedrag van de Alfa man in huis, maakt dat hem energetisch duidelijk wordt gemaakt wie de baas is in huis. En dat maakt dit ook weer zo onwijs interessant om te analyseren.

 

Door het design van je huisdier te respecteren kun je elkaar beter begrijpen en ontstaat er minder frustratie op algemene beelden die er zijn over hoe een huisdier zich al dan niet volgens de homogene regels zou moeten gedragen. Ik vind het leuk hier mee te experimenteren omdat het me inzichten geeft die ik kan gebruiken in mijn eigen omgang met mijn hond. Het maakt me ook zachter en begripvoller als het gaat om bijvoorbeeld het alleen achter laten van de hond thuis waarbij ik me dan niet meer zo veel aantrek van het oordeel van anderen dat 'die hond toch alleen thuis zou moeten kunnen blijven'. Het is een prachtige manier om niet alleen te kijken naar hoe we als mens onszelf kunnen zijn, maar ook hoe we als mens en dier samen onszelf kunnen zijn en daarin met wederzijds respect prima naast en met elkaar kunnen leven op onze mooie planeet.

 

~  Aren't we all mammals? ~

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.